Acte de stare civila


DJEP OLT

     1) Înregistrarea nașterii

Competenţa revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială s-a produs evenimentul.

Declararea naşterii se face în termen de:

 

30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;
30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat la cunoştinţă despre naşterea copilului.


Actele necesare (originale și copii xerox), în funcţie de situaţie:

1. Când părinţii sunt căsătoriţi:

- certificatul medical constatator al naşteriii, întocmit pe formular tip;
- certificatul de căsătorie al părinţilor copiilor;
- actele de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă.
2. Când mama copilului nu este căsătorită:

- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
- actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă.
- actul de identitate al tatălui, în cazul recunoașterii paternității copilului.

Situaţii particulare :

În cazul în care părinţii căsătoriți au nume de familie diferit aceștia vor da o declaraţie scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.
Dacă există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, ambii părinți completează şi semnează o declaraţie din care să rezulte prenumele pe care îl va purta copilului.
Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul


 

     2) Înregistrarea căsătoriei

Competenţa revine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.

Căsătoria se încheie după împlinirea termenului de 10 zile,de la data depunerii declaratiei de casatorie.

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primaria competentă unde urmează a se încheia căsătoria.

Actele necesare :

- actele de identitate ale viitorilor soţi, în original si copie;
- certificatele de naştere în original si copie, iar pentru cetăţenii străini – certificatele de naştere eliberate de autorităţile străine (originale), traduse şi legalizate;
- certificatele medicale privind starea de sănătate (prenupţiale), care sunt valabile 14 zile (de la data emiterii – până la data încheierii căsătoriei) şi acestea trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoanele se pot sau nu căsători;
- dovada eliberată sau autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al ţării sale - în cazul viitorului soţ cetăţean străin - din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei;
- declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de lege, pentru încheierea căsătoriei în România.

Alte acte, în original, copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, după caz:

 

- acte din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare;
- aprobarea primarului, în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primăriei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav nedeplasabil – cu dovada medicală), la cererea persoanei interesate, precum si documente justificative în susţinerea cererii;;
- încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul sau dupa implinirea termenului de 10 zile, la cererea persoanei interesate;
- autorizaţia traducătorului, în cazul căsătoriilor încheiate cu cetăţeni străini sau surdomuţi.
- autorizarea instanței de tutelă în cazul căsătoriei minorilor între 16-18 ani

De reţinut:

 

- Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar.
- În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezenţa a 2 martori cu acte de identitate.
- La depunerea declaraţiei de căsătorie şi la încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul în care unul sau ambii viitori soţi sunt surdomuţi, se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.     3) Inregistrarea decesului

Competenţa revine serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Declararea decesului se face pe baza declaraţiei verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
b) orice persoană care are cunoştinţă despre deces.


Actele necesare pentru eliberare Certificat de deces şi Adeverinţă de înhumare sau incinerare:

- Certificatul medical constatator al decesului;
- Actul de identitate al persoanei decedate;
- Certificatul de naştere al persoanei decedate;
- Certificatul de casatorie al persoanei decedate, daca este cazul;
- Actul de identitate al persoanei care declară decesul;
- Livretul militar sau dupa caz, adeverinţă de recrutare a celui decedat;
- Declaraţie din partea persoanei care declară decesul- dacă nu există act de identitate sau certificate de stare civila ale persoanei decedate;
- Dovada eliberată de Parchet, dacă decesul s-a produs prin sinucidere, accident sau alte cauze violente (termen de înregistrare 48 ore), sau dacă înregistrarea decesului se face la mai mult de 3 zile de la data decesului.

Situaţii particulare:

- În cazul dispariţiei unei persoane, întocmirea actului de deces se face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, după caz la:

• Primăria locului de naştere al celui declarat mort;
• Primăria locului de domiciliu al celui declarat mort (în cazul în care nu se cunoaşte locul de naştere);
• Primăria de domiciliu a solicitantului (în cazul în care nu se cunoaşte locul de naştere şi nici domiciliul) .


- În cazul unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinatate, înhumarea sau incinerarea se face în baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de S.P.C.L.E.P. sau de ofiterul de stare civila din cadrul primăriei unitatii administrativ – teritoriale în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea. Pentru eliberarea adeverinţei de înhumare sau incinerare se vor prezenta certificatul de deces eliberat de autorităţile străine tradus in limba romana si autentificat.     4) Livretul de familie


Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Actele necesare:

- Actele de identitate – soţ şi soţie (original şi copie xerox);
- Certificatul de căsătorie (original şi copie xerox) ;
- Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie xerox) ;

Alte acte, după caz:

- Certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este căsătorită (original şi copie xerox) ;
- Certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi copie xerox);
- Hotărâri judecătoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi copie xerox);
- Documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor (original şi copie xerox);
- Hotărâri de adopţie ale copiilor (original şi copie xerox);
- Decizii de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui ca urmare a divorţului sau schimbării pe cale administrativă (original şi copie xerox).