Acte necesare


Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.
Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.
Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.
Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.
Soluţionarea acestui tip de cereri revine Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (judeţene sau locale), pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice, conform art.5 lit.f) din O.G.nr.84/2001;
Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată în funcţie de volumul acestora, astfel:
- conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale şi OUG 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal , taxele pentru furnizarea datelor sunt de:

- Taxa furnizare date 1 lei/persoană şi se achită in contul DJEP Olt nr. RO07TREZ5065010XXX002504 deschis la Trezoreria Municipiului Slatina - Judetul Olt;

- pentru cererile la care se solicita un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 7 lei/oră exploatare sistem informatic.
Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:
- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
- casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
- Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
- Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
- instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;
- alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.